Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Plectrum & Ksylem Styl Martyna Rzepnikowska Stary Imielnik 9 95-010 Stryków obowiązująca od 1 kwietnia 2021 r. 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informuję o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Plectrum & Ksylem Styl Martyna Rzepnikowska Stary Imielnik 9 95-010 Stryków.

 1. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przepisami RODO przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy bądź udzielonej zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych mogą być:
 3. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 4. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Plectrum & Ksylem Styl Martyna Rzepnikowska przetwarzają dane osobowe.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis  prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Formularz kontaktowy
 •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl